Ochrana osobných údajov

Portál zhromažďuje osobné údaje darcu výhradne na plnenie svojich záväzkov voči príjemcovi daru (športovému klubu), a to hlavne pri vystavení darovacej zmluvy. Portál zodpovedá za to, že osobné údaje darcu nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám. Portál zhromažďuje osobné údaje darcu v tomto rozsahu:

- ak je darcom fyzická osoba, oznámi portálu meno, priezvisko, e-mailovú adresu a adresu trvalého pobytu
- ak je darcom právnická osoba alebo živnostník, oznámi portálu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ a e-mailovú adresu.

Darca prehlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v platnom znení, aby portál spracoval a uchovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, alebo ktoré sú potrebné pri činnosti portálu a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Darca udeľuje portálu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže darca odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania portálu a údaje budú následne vymazané.

Darca týmto dáva súhlas na zverejnenie časti osobných údajov prostredníctvom webového sídla, profilov na sociálnych sieťach príjemcu daru ako poďakovanie za dar. Osobné údaje darcu budú v takom prípade zverejnené v rozsahu meno, priezvisko.